Gatunek Aktinidia

Actinidia

Aktinidia ostrolistna

Actinidia arguta

Aktinidia ostrolistna "Issai"

Actinidia arguta "Issai"

Aktinidia pstrolistna

Actinidia kolomikta

Aktinidia ostrolistna "Ananasnaya" żeńska

Actinidia arguta "Ananasnaya"

Aktinidia ostrolistna "Geneva"

Actinidia arguta "Geneva"

Aktinidia ostrolistna "Jumbo" żeńska

Actinidia arguta "Jumbo" żeńska

Aktinidia ostrolistna "Ken's Red"

Actinidia arguta "Ken's Red"

Aktinidia ostrolistna "Weiki" męski

Actinidia arguta "Weiki" męski

Aktinidia ostrolistna "Weiki" żeńska

Actinidia arguta "Weiki" żeńska

Aktinidia pstrolistna "Sentyabraskaya"

Actinidia kolomikta "Sentyabraskaya"

Aktinidia ostrolistna "Kokuwa"

Actinidia arguta "Kokuwa"

Aktinidia ostrolistna "Lucy"

Actinidia arguta "Lucy"

Aktinidia ostrolistna "Male"

Actinidia arguta "Male"

Aktinidia ostrolistna "Purpurna Sadowa"

Actinidia arguta "Purpurna Sadowa"