Gatunek Forsycja

Forsythia

Forsycja "Maluch"

Forsythia "Maluch"

Forsycja pośrednia "Beatrix Farrand"

Forsythia intermedia "Beatrix Farrand"

Forsycja pośrednia "Linwood"

Forsythia intermedia "Linwood"

Forsycja pośrednia "Minigold"

Forsythia intermedia "Minigold"

Forsycja zielona "Weber`s Bronx"

Forsythia virdissima "Weber`s Bronx"

Forsycja pośrednia "Goldrausch"

Forsythia intermedia "Goldrausch"

Forsycja pośrednia "Goldzauber"

Forsythia intermedia "Goldzauber"

Forsycja zielona "Kumson"

Forsythia viridissima "Kumson"

Forsycja pośrednia "Golden Times"

Forsythia intermedia "Golden Times"

Forsycja zielona "Weber`s Bronx"

Forsythia viridissima "Weber`s Bronx"